آموزش ابتدایی

نام و نام خانوادگی :                                                   کلاس:  اول      دبستان:                   تاریخ:              زمان : 2هفته      

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با هوا                           

اهداف جزیی :

1 –  دانش آموز بیان کند در اطراف ما هوا وجود دارد2- دانش آموز بیان کند که همه جانداران از هوای روی زمین استفاده می کنند. 3- دانش اموز چند راه که بتواند هوا را حس کند را با انجام آزمایش نشان دهد. 4- دانش آموز بیان کند که هوا در انجام چه کارهایی به ما کمک می کند. 5- دانش آموز بیان کند که هوا به جانواران چه کمکی میکند6-دانش آموز ارائه دهد که جاروبرقی چگونه کار می کند. 7 دانش آموز بیان کند که چه چیزهایی هوا را آلوده می کند. 8- دانش آموز بیان کند چگونه می توان هوا را پاکیزه نگه داشت. 9- دانش آموز بیان کند که چه بیماری هایی از راه هوا منتقل می شود. 10- دانش آموز بازی با هوا را انجام دهد. 11- دانش آموز با گروه همکاری می کند. 12 دانش آموز علاقه مند به یادگیری است

مقدمات کار:

1- آماده سازی : استفاده از حیاط مدرسه و کلاس

2- وسایل مورد نیاز: بادبزن های رنگی جهت گروه بندی بچه ها شمع و لیوان گیاه و نایلون بادبادک بادکنک قایق کاغذی و آب سرنگ و لوله پلاستیکی شفاف

3- هماهنگی : زمانی که بچه ها را به حیاط می بریم که بادبادک بازی کنند با مدیر مدرسه از قبل هماهنگی به عمل آمده و از قبل وسایل را چک می کنیم.

4- نقش معلم : معلم طرح درس را نوشته و وسایلش را چک می کند که همراه داشته باشد آزمون عملکردی و چک لیست را آماده نموده فضا رابررسی کرده که آماده باشد و بچه ها را گروه بندی کرده و به همه ی امور با دقت توجه می کند تا بتواند به خوبی تدریس کند                                                                 .                                                                                                                      روش ها  مشاهده آزمایش پرسش و پاسخ  تحقیق اکتشافی قصه  گویی                                                                          :                                                   

نقشه راه:   معلم امور مقدماتی مثل سلام و احوال پرسی و ... را انجام داده و بچه ها را به کمک بادبزن های  رنگی که بچه ها ساعت هنر درست کرده بودند و در کلاس بود گروه بندی می شوند باقرار  گرفتن بچه ها در گروه می خواهیم که بچه ها خود را باد بزنند و می پرسیم چه چیزی به صورتتان می خورد؟ بچه ها می کویند هوا بعدبا گفتن یک داستان به نام ماهی و گنجشک آنها را برای درس این بخش آماده می کنیمدر اطراف ما هوا وجود دارد:  دو شمع را روشن کرده و یکی از شمع ها را زیر لیوان قرار می دهیم و به بچه ها می گوییم با  دقت نگاه کنند و ببینند چه اتفاقی می افتد و علت آن را از بچه ها می پرسیم بچه ها در گروه همکاری کرده مشورت می کنند و استدلال های خود را بیان میکنند. از بچه ها می خواهیم به  تصاویر تم 10 نگاه کنند و در گروه در مورد آن صحبت نمایندو در نتیجه بیان نمایند همه ی ما از هوای اطراف زمین بزرگمان استفاده می کنیم :

                    بچه ها را کنار آکواریوم مدرسه برده تا به حرکت ماهی ها که در آب هستند نگاه کنند و

                   می پرسیم ماهی ها چگونه نفس می کشند؟ هوای مورد نیاز خود رااز کجا می آورند؟

                   بعد اشاره به گیاهان کنار کلاس کرده و می پرسیم آیا گیاهان برای رشد نیاز به هوا دارند؟

                  و یک آزمایش برای ان طراحی می کنیم که در منزل انجام دهند از آنها می خواهیم که یک گیاه

                  را زیر نایلون بگذارندو در نایلون را ببندند و پس از چند روزنتیجه را به کلاس ارائه دهند واز 

                    بچه ها می پرسیم چرا دلیل این استدلال های خود را بیان می کنند.

                   از بچه ها می خواهیم دستشان را کنار بینی خود برده تا متوجه شوند که برای نفس کشیدن 

                  نیاز به هوا دارند.می پرسیم حیواناتی مثل اسب ، سگ برای زنده ماندن به چه چیزی احتیاج  

                  دارند؟ اگر هوا نبود زنده می ماندند ؟ بچه ها در این مورد صحبت می کنند و خاطرات خود را 

    بیان می کنند.. تصویر بعد را نشان داده و می پرسیم      بچه ها این ها را کجا دیده اید؟ بعضی بچه ها      می گویند فلان جا دیده ایم و می گوییم می دانید     اینها چی هستند و چه کارمی کنند؟ بچه ها ممکن     است بگویند توربین بادی است برای تولید برق   از چه راه هایی می توان هوا را حس کرد:     

   بچه ها را به حیاط برده وبا بادبادکهایی که ساعت هنر درست کرده بودند بازی کنند و حرکت کردن آنها را  نگاه کنند و متوجه شوندکه هوا آنها را حرکت می دهد.   

    بعد بادکنک هایی را به بچه ها داده تا آنها را پر از هوا کنند و آن را خالی کنند و حرکت هوا را    متوجه   شوند و وجود هوا را لمس کنند.

بعداشاره به حیاط پرچم کرده و می گوییم چه چیزی آنها را حرکت می دهد ؟ بچه ها می گویند هوا

               فعالیت :

 از بچه ها می خواهیم در منزل به کمک والدین خود حباب درست کنند و بازی کنند و در مورد نحوه کار و درست کردن حباب برای دوستان خود صحبت کنند. هوا در انجام چه کارهایی به ما کمک می کند: هر گروه یک قایق کاغذی که در ساعت هنر   درست  کرده اند را درون تشت آب می گذارندو میگوییم برای آن که قایق سریع تر حرکت کند چه کار  کنیم ؟

  بچه ها به آن فوت می کنیم سپس به تصویر کتاب اشاره کرده و می گوییم بعضی قایق و   کشتی ها با   حرکت باد ( هوا) تندتر حرکت می کنند

        سپس تصویر بعدی را نشان داده تا گروه بعد بگویند که چه می بینند و اگر هوا نبود آیا آتش  روشن بود؟  بچه ها باتوجه به آزمایش شمع می گویند که آتش بدون هوا روشن نمی ماند بعد      

  تصویر هواپیما را نشان داده و می گوییم در گروه بگویید این چی هست و به چه د رد می خورد و وکجا حرکت می کند؟ و بچه ها باتوجه به اطلاعات خود صحبت می کنند.

                  ایستگاه فکر:

               آیا هوا به جانواران هم کمک می کند؟

               بچه ها فردی فکر می کنند بعد درگروه مشورت می کنند و تبادل نظر می نمایند و گروه ها باتوجه    تجربیات و اطلاعات خود پاسخ می دهند و اگر نتوانستند با سوال کردن آنها را به سوی پاسخ  هدایت می کنیم .

               علم و زندگی : از بچه ها می خواهیم در منزل زمانی که جاروبرقی روشن است به دقت به آن  

              نگاه کنند ببینند جاروبرقی چطور کار می کنداطلاعات را جمع آوری کنند و به عنوان تحقیق به 

              کلاس ارائه دهند .

               چه چیزهایی هوا را آلوده می کند: به بچه ها میگوییم به تصاویرنگاه کنند و چیز هایی را که هوا را   آلوده می کنند را نام ببرید. می پرسیم وقتی هوا آلوده است آیا نفس کشیدن راحت است؟ بچه ها  می گویند نه هوا باید پاکیزه باشد . از بچه ها می خواهیم اطلاعاتی جمع آوری کنند و تصاویری     بیاورند که نشان دهدچه کارهایی کمک به پاکیزگی هوا می شود( تحقیق)

 هشدار: از بچه ها می خواهیم از قبل تحقیق کنند و نام چند بیماری که از راه هوامنتقل می شوندرا

 بازی با هوا : بچه ها درگروه وسایل را آورده و به کمک سرنگ و لوله شفاف پلاستیکی آزمایش را   انجام می دهند و بیان می کنند چرا این اتفاق افتاد و استدلال های خود را برای سایر بچه ها       می گویند.

نکته ایمنی : به بچه ها می گوییم در مواقعی که بیماری های تنفسی مثل سرماحوردگی شایع  است از ماسک استفاده کنید. 

  اتفاقات غیر مترقبه : در موقع آزمایش شمع     حواسم باشد   که مشکلی پیش نیاید در مورد بازی با هوا ، حواسم باشد که سوزن سرنگ ها در دسترس بچه ها قرار نگیرند.        

ارزشیابی : در مدت دوهفته ای که در این بخش هستیم از بچه ها درمورد مفاهیم این درس سوالاتی میشود                                                

تعیین تکلیف :  انجام تحقیق - جمع آوری اطلاعات -  تهیه    تصاویری در مورد مفاهیم بخش

   هشدار: از بچه ها می خواهیم از قبل تحقیق کنند و نام چند بیماری که از راه هوامنتقل می شوندرا

   به کلاس ارائه دهند و اگر خاطره ای در این مورد دارند را بیان کنند.

بازی با هوا : بچه ها درگروه وسایل را آورده و به کمک سرنگ و لوله شفاف پلاستیکی آزمایش را   انجام می دهند و بیان می کنند چرا این اتفاق افتاد و استدلال های خود را برای سایر بچه ها       می گویند.

نکته ایمنی : به بچه ها می گوییم در مواقعی که بیماری های تنفسی مثل سرماحوردگی شایع  است از ماسک استفاده کنید. 

  اتفاقات غیر مترقبه : در موقع آزمایش شمع     حواسم باشد   که مشکلی پیش نیاید در مورد بازی با هوا ، حواسم باشد که سوزن سرنگ ها در دسترس بچه ها قرار نگیرند.        

ارزشیابی : در مدت دوهفته ای که در این بخش هستیم از بچه ها درمورد مفاهیم این درس سوالاتی میشود

              

تعیین تکلیف :  انجام تحقیق - جمع آوری اطلاعات -  تهیه    تصاویری در مورد مفاهیم بخش

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:0  توسط   |