آموزش ابتدایی

 

 

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

داستان سازی کند

بیان تعداد افراد و اشیا و درک ارتباط بین آنها

بیان چپ و راست وپایین و بالا

پرورش قدرت تفکر در رابطه با نعمت های خداوند

 

مهربانی و همکاری بین اعضای خانواده

اندیشیدن درمورد نعمت های خداوند

فکر کردن در مورد چیدمان وسایل خانه

ابمان و باور

ایمان به این که هر کسی وظیفه ای دارد

برقراری ارتباط صحیح با دیگران

توجه به نظم اشکال هندسی در ارتباط با آفرینش

تأثیر نام خدا در زندگی

ایمان به استفاده صحیح از نعمت های خدا در بین افراد خانواده

ایمان و باور به استفاده از مفاهیم اعداد، اشیاء و اشکال برای برقراری ارتباط بهتر بین افراد خانواده

علاقه به شمارش نعمت های خداوند

باور به نظم در خانواده وخلقت

علم

حیطه شناخت

آشنایی با مفهوم عدد

آشنایی با الگویابی

آشنایی با اشکال هندسی

آشنایی با نظم و ترتیب

آشنایی با زمان

درک و شناخت نعمت های خدا

علم به این که خدا بندگانش را دوست دارد و نعمت به او داده است

دانستن اینکه خانواده چند نفرند؟

علم به این که صبحانه یکی از وعده های غذایی مهم است

آشنایی با اشکال هندسی درخانه وطبیعت

آشنایی با مواد غذایی

عمل

حیطه مهارت

توانایی در شمارش

توانایی تشخیص چپ و راست

پیدا کردن الگوها

شمارش نعمت های خدا

استفاده صحیح از نعمت های خدا

گفتن نام خدا قبل از هرکار

نشان دادن تعداد افراد واشیاء و اشکال هندسی 

پیدا کردن الگو در تصویر

پیداکردن سطر و ستون در محیط

پیدا کردن گوشه در تصویر و محیط

اخلاق

استفاده درست از عینک

رعایت آداب غذا خوردن

همکاری در خانواده

نام بردن چند نعمت خدا

شکر گزاری بعد از خوردن غذا

احترام به پدر و مادر

رعایت نظم و پاکیزگی هنگام خوردن غذا

دوست داشتن اعضای خانواده و نعمت های خداوند

 

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

تفکردرمورد محیط بیرون خانه (خیابان )

داستان سازی

تفکر روی اشکال هندسی

تجزیه و تحلیل رنگ ها،عقب و جلو و...

پرورش قدرت تفکر برای شناخت خدا

توجه به نعمت های خداوند

توجه به نصیحت بزرگترها

نتیجه گیری از حوادث روزمره

اندیشیدن در آفرینش خداوند ( نظم خلقت)

ابمان و باور

باور کردن رعایت قوانین

ایمان به کمک کردن به دیگران

نقش ریاضی در زندگی فردی

ایمان به نظم در جهان هستی

پذیرش ارزش احترام به دیگران

باور به هدفدار بودن جهان هستی

علم

حیطه شناخت

شناخت قوانین و احترام به قانون

شناخت مفاهیم 5 تایی

آموزش تفکر انتقادی (داستان گویی )

آشنایی و شمارش نعمت های خداوند در تصویر و محیط

آشنایی با چند نمونه از قوانین راهنمایی و رانندگی

شناخت عوامل آلوده کننده محیط

درک الگویابی (خطوط واشکال هندسی)

عمل

حیطه مهارت

توانایی شمارش

توانایی عبور از خیابان(خط عابرپیاده)

توانایی در تشخیص چپ و راست و...

توانایی در ساخت چراغ راهنما

توانایی پیش بینی کردن

نشان دادن چند مورد از نعمت های خداوند

توانایی پیش بینی کردن ( بردن چتر)

بستن کمربند ایمنی  

استفاده از وسایل نقلیه

شمارش سرنشینان ماشین

پیدا کردن اجسام صاف

اخلاق

شمارش چند کار خوب در محیط پیرامون

سپاس گزاری از نعمت های خداوند

احترام به سالمندان

رعایت بهداشت در محیط

تم 2 : خروج از خانه و امنیت

 

 

تم 3 : قانون رفتن به مدرسه

 

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

تجزیه و تحلیل رفتار خود با دیگران

تفکر در مورد چگونگی رفتن به مدرسه وسوار شدن به اتوبوس

تفکر در نظم مخلوقات و قدرت خدا

نقد3 نمونه رفتار مناسب و نامناسب که مشاهده شده است

تجزیه و تحلیلی فواید الگویابی در زیباسازی محیط

ابمان و باور

درک چگونه استفاده کردن از وسایل نقلیه ( سرویس اتوبوس)

باور به نقش ریاضیات در محیط و جهان هستی

پذیرش ارزش و اهمیت رفتار مناسب دیگران

پذیرش ارزش هوا و محیط سالم با رفتارهای مناسب

علم

حیطه شناخت

آشنایی با قوانین سوار شدن به اتوبوس

آشنایی با اشکال هندسی،بالا،پایین، ردیف

درک و شمارش 3 مورد الگوی دارای نظم در طبیعت (درخت،گلها)

شمارش 3 ویژگی برای لباس پوشیدن مناسب مهمانی یا محل کار

شمارش فایده های نظم در اتوبوس

عمل

حیطه مهارت

مقایسه ظرفیت اتوبوس با سواری

شمارش ردیف

مهارت ساختن شکل های هندسی با استفاده از چوب کبریت

3 نمونه از مسئولیت های انسان در رابطه با نعمت های پروردگار را بیان کرده و عمل کند

پیاده کردن رفتارهای مناسب با توجه به مکانی که در آن قرار می گیرد

رعایت بهداشت در محیط

بکاربردن 4 نمونه از اشکال هندسی و الگوبرداری جهت زیباسازی محیط

اخلاق

رعایت حقوق افراد در اتوبوس

چگونگی برخورد با افراد جامعه

شمارش چند نعمت که در تصویر‌ آمده

شمارش 3 رفتار که نشان دهنده ی تعهد به خانواده یا جامعه باشد

ارزش قائل شدن برای هوای پاک

برشمردن 5 رفتار که موجب حفظ وسایل اتوبوس می گردد.

 

تم 4 : مهمانی

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

مشاهده دقیق اشکال (ضلع وگوشه)

تشخیص تقاوت وسط و بین

مقایسه جایگاه افراد واشیاء در تصویر

فکر کردن درباره ارزش دید و بازدیده های خانوادگی نزد خداوند

مقایسه تعداد دختران و پسران در تصویر

تجزیه و تحلیل 4 رفتار نامناسب در مهمانی

یافتن الگوهای موجود در خلقت

مقایسه منزل خود با دیگران از نظر اندازه و شمارش وسایل – تفکر در مورد مکان اشیاء در تصویر

ابمان و باور

پذیرش سرشماری بعنوان عاملی برای سهولت و نظم در کارها-عادت به استفاده از شابلون در رسم اشکال

ایمان به این که مهمان حبیب خداست

باور به این که دیدار با اقوام موجب سلامت و شادابی می شود

علاقه به یافتن الگو در طبیعت

علم

حیطه شناخت

یادآوری مقاهیم چپ،راست،ردیف ستون(اشکال هندسی)-آشنایی بااجزای یک شکل(خط، گوشه)-آشنایی با مقهوم ترکیبی عدد- آشنایی با ابزارها(چینه،شابلون)

آشنایی با نعمت های خدا در تصویر ومنزل

دانستن  آداب مهمانی

دانستن کاربرد شابلون-

شناسایی خط و گوشه-آشنایی با چینه و درست نشان دادن اعداد

شمارش نعمت های موجود در تصویر – بیان شکل هندسی هر یک از اشیاء در محیط پیرامون

عمل

حیطه مهارت

به کاربردن مفاهیم ذکرشده دربالا

یافتن جای اشیا- استفاده از چوب خط در سرشماری-استفاده از چینه در مفهوم ترکیبی عدد- استفاده از شابلون -

شمارش افرادی از فامیل یا برنامه رسانه ها که ما را به خدا نزدیک می کند

شمارش 4 نکته اخلاقی در ارتباط با اعضای خانواده- شمارش 3 نکته در پذیرایی از مهمان- با چینه تعداد اشکال تصویررا نشان دهد.

رسم چند ضلعی به کمک شابلون

تعیین گوشه و خط ها در اشیاء

رسم نقاشی به کمک شابلون

اخلاق

شمارش وسایل شخصی خود به کمک سرشماری- ذکر 5 نکته مهم در رفتار با مهمان

شمارش وسایلی که در برگزاری یک مهمانی ضروری است و باعث جلوگیری از اسراف نعمت های خدا می شود

بیان 5 نکته اخلاقی در ارتباط با آداب رفتن به مهمانی

نمایش مهمانی و نشان دادن رفتار مناسب

تم 5 : قانون رفتن به طبیعت  

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

داستان سازی

ارزیابی رفتارخود هنگام مسافرت

ایجاد چالش برای طرح سوال

توجه به آفریده های خدا درسفر

تشخیص فواید سفر با خانواده

درک وظایف افراد در یک سفر

اندیشیدن در مورد طبیعت و آفریده های خداوند-

تشخیص تأثیر طبیعت بر روح و جسم

ابمان و باور

پذیرش خواسته جمع به جای تصمیم خود

باور به پاکیزه نگه داشتن محیط زیست

اعتقاد به مهربانی خدا که دنیا را برای آسایش ما آفریده

ایمان به نیاز انسان به تفریح و طبیعت

باور لذت مسافرت با اعضای خانواده

ایمان به همکاری افراد در کارها

ایمان و علاقه به شمارش نعمت های موجود

علم

حیطه شناخت

آشنایی با رفتار مناسب سفر با خانواده- آشنایی با آداب معاشرت

تمرین به انواع الگویابی ( نماد 5 )

آشنایی مختصر با نماز مسافر

شناسایی انس بیشتر با پروردگار ( طبیعت)

دانستن فواید سفر و چگونگی حفظ سلامت افراد در هنگام سفر

دانستن انواع الگوها- خط و گوشه ها در وسایل و محیط

علم به این که انسان برای زنده ماندن نیاز به طبیعت دارد

عمل

حیطه مهارت

5 نمونه شکل هندسی نام ببرد و اجزای آن را رنگ بزند- 4 نمونه از نمایش های مختلف اعداد با اشیا و انگشت ها

شمارش 3 نمونه سفر زیارتی

شمارش 3 رفتار برای افراد مختلف خانواده در سفر

به فکر همنوعان بودن

مراقبت صحیح از طبیعت

ساختن 5 مدل الگو با چینه یا برگه شطرنجی

اخلاق

بیان 2 نمونه رفتار بد و 4 نمونه رفتار خوب در سفر

رعایت نظم و پاکیزگی و شکر گزاری در سفر

5 راهکار جهت احترام گذاشتن به آرامش دیگران در سفر

دوست داشتن طبیعت و خانواده

 

تم 6 : دوست و دوستان         

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

توجه به اشکال هندسی پیرامون

درک تناظر یک به یک

توجه به نکات ایمنی در کاردستی

توجه به الگویابی(تکرارشونده)

درک آفریده های خدا

تفکر به نیاز وجود انسانها درکنار خود

نتیجه گیری از همکاری در انجام کارها

توجه به نظافت و پاکیزگی در حین کار

درک الگوهای موجود در خلقت و پیرامون

ابمان و باور

باور به همکاری در انجام کارها

ایمان به مسئولیت پذیری

باور نظم در آفرینش

ایمان به کار گروهی

ارزش گذاری به کار دوستان

باور به نقش ریاضیات در خلقت

باور به تغییرات در طبیعت

( مفهوم کاهشی و افزایشی )

علم

حیطه شناخت

شناخت مفاهیم خط و تقارن

شناخت مفهوم اشکال 5 تایی و حل مسأله

شناخت تناظر یک به یک

معرفی کاربرد چینه و استفاده از چوب خط

شناخت به مهربانی خداوند

دانستن کاربرد شابلون

آشنایی با چینه و درست نشان دادن اعداد

شناخت اشکال هندسی در طبیعت

عمل

حیطه مهارت

توانایی در ساخت کاردستی ( گروهی )

شکل سازی با چینه

کاربرد ابزار شابلون ( تقارن )

جدا کردن اشکال مثل هم ( الگویابی)

شمارش و استفاده ی صحیح از نعمت خداوند

قبل از انجام هرکاری نام خداوند را به زبان بیاورد

شمارش افراد تصویر

شمارش اشیاء موجود در تصویر

استفاده از واحد چینه برای دسته های 5 تایی

یافتن الگوهای موجود در خلقت و شمارش- شمارش 5

رسم اشکال هندسی

اخلاق

توجه به کارهای گروهی ( مسئولیت پذیری)

استفاده از اعضای بدن در انجام کارها و تشکر از خدا

علاقه به دوستان

رعایت آداب اجتماعی ومهارتهای زندگی و احساس

 

 

تم 7 : جشن تولد       

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

تقویت مهارت داستان گویی و الگویابی

درک روابط افراد

توجه به نعمت های خدا در شادی

توجه به پند و اندرز بزرگترها

اندیشیدن در زیبایی خلقت

ابمان و باور

پذیرش خود در جمع

اعتماد به نفس

اعتقاد به مهربانی خدا

باور به احترام گذاشتن به دیگران

ارزش قائل شدن برای آفریده های خداوند

علم

حیطه شناخت

شناخت مفوهم عدد و نماد آن

شناخت جمع و تفریق

شناخت شابلون

شناسایی نعمت های خداوند

شناخت روابط انسانی و برقراری ارتباط با دیگران

دانستن انواع الگوها در طبیعت

عمل

حیطه مهارت

توانایی در شمارش اعداد و نمایش آن

تواناییکار با شابلون و خط کش

توانایی در محاسبه جمع و تفریق

شمارش

رعایت نکات دینی در جشن

رعایت ادب و احترام به دیگران

الگویابی از طبیعت در زندگی

اخلاق

شمارش چند کار خوب در یک جشن

دوری از اسراف در مهمانی

دوری از مسخره کردن و غیبت

عذرخواهی از اشتباه

پاکیزه نگه داشتن محیط اطراف

 

 

 

 

تم 8 : عبادت  

             عرصه ها

عناصر

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکر و تعقل

( شناخت)

کسب مهارت داستان گویی

درک رابطه بین ارکان نماز

تفکر در مورد ترتیب نماز

تفکر در مورد تشکر از خدا

نتیجه گیری از فواید نماز جماعت

رسیدن به فایده های نماز در زندگی

ابمان و باور

باور به فایده های خواندن نماز

ایمان به نماز خواندن

علاقه مندی به الگوهای ریاضی در دین

فکرکردن در مورد اشکال 2 بعدی و 3 بعدی در مسجد ( تکرار الگو)

علم

حیطه شناخت

شناخت نمازهای 2 و 3 رکعتی

شناخت صفر

شناخت کمیت های ریاضی در مفاهیم دینی ( کدام نماز رکعت کمتری دارد)

معرفی کاربرد اشکال هندسی و الگویابی در کاشی های مسجد

شناخت نقش نماز در خلقت

شناخت الگوهای ریاضی در زمان

نماز یومیه

عمل

حیطه مهارت

توانایی شمارش رکعت های نماز

توانایی کار گروهی

توانایی در محاسبه جمع و تفریق ساده

کسب مهارت در وضو گرفتن

کاربرد جمع در نمازهای یومیه

رعایت ترتیب رکعت های نماز

رعایت درست کردن نشستن در صف نماز ( ردیف – ستون )

پاکیزه نگه داشتن لباس و محل نمازگزار

رعایت بهداشت در مسجد

جمع آوری اشیا در طبیعت و طبقه بندی آنها در مجموعه های 3 تایی و 4تایی و...

اخلاق

علاقه به خواندن نماز

علاقه به دعا کردن هنگام نماز خواندن

شمارش کارهای خوب در نماز جماعت رعایت حقوق دیگران در مسجد

علاقه به خواندن نماز اول وقت

 

                 با تشکر از یاری و همفکری همکاران عزیز

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:52  توسط   |